• Banner

TORAS Mermer stoly

TORAS Mermer stollary

Stollar durmuşymyz we giňişligimiz bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Mebel pudagynda we adamzat siwilizasiýasynda diýseň möhüm rol oýnaýarlar.Aslynda, olar naharhana, ýaşaýyş otaglary we ş.m.ikinjiden, Medeniýetiň we durmuş pelsepesiniň nyşanlaryny göterýärler;Ahyrynda, adamlar stol saýlaýarka häzirki durmuşda has möhüm bolan ajaýyp estetiki gymmatlyklary hödürläp, adamlara uly lezzet berýär.
Ajaýyp tebigy reňki we gurluşy bilen “Mable” stollary stol maşgalalaryny diýseň baýlaşdyrdy we adamlara köp sanly gymmatly saýlawlary berdi.

nahar ady

Morningstar Stone tarapyndan öndürilen HYZMAT MARBLE JEMLE .JI

Morningstar Stone tarapyndan öndürilen Toras markasy mermer stollary stol maşgalasyny ajaýyp saýlawlar we hil bilen baýlaşdyrdy.Iň ýokary mermer seçimi, arassalanan ýasama prosesi bilen birleşdirilen Toras mermer stol seriýasyna köpçülik ýerleri we ýaşaýyş jaýlary üçin iň gowy saýlama hukugy berýär.

Içerde we daşarda ulanmak üçin amatly tablisalary döredýäris, şol sanda:
- Kofe stollary
- Konsol tablisalary
- gapdal tablisalar
- Nahar saçaklary

“Toras” tablisa seriýalarynyň hemmesi dürli ululykda, reňkde, daş görnüşinde we görnüşinde bar.Islendik adaty talaplar kabul edilýär.
Eger gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň, ajaýyp mermer önümlerini hormat we joşgun bilen hödürlemäge taýýardyrys.