banner daşy
bannerdubai
banner zawody

Morningstar

size hemişe tebigy daşlaryň hakyky gymmaty berler

“Morningstar” tebigy daş ýasamaga diýen ýaly bagyşlandy.Morningstar-da her biri, Tebigat hazynasynyň gymmatlylygy we özboluşlylygy bilen gowy bilim alýar.Tutuş önümçilik çyzgysy, öndürilmeli islendik ýörite önümlerden öň dizaýn edilendir we gowy oýlanýar.Müşderilerimizden başlap, hakyky iş tapgyryna çenli döredijilik dizaýnyny durmuşa geçirmäge kömek etmek üçin öz höweslendiriji dükan toparymyz bar.

Iş gerimi

Tebigy daşyň gözelligi elmydama üýtgewsiz jadysyny we jadysyny boşadýar

Tebigy daş kolleksiýasy

Tebigy daşyň gözelligi elmydama üýtgewsiz jadysyny we jadysyny boşadýar

Taslama

Iň soňky habarlar

 • Amazon Green, estetika döredijiligiň bir görnüşidir

  Braziliýada öndürilen Amazon ýaşyl, üstki reňki ýaşyl, çal, ak we goňur biri-birine bagly, tropiki ýagyş tokaýyna meňzeş reňk we gurluşy.Tropiki Amazonyň ýagyş möwsümine meňzeýär we ...

  11 Oktýabr, 2022
 • Greenaşyl janlylygy, tebigaty we umydy özünde jemleýär

  Greenaşyl janlylygy, tebigaty we umydy özünde jemleýär.Öýüňize giňişlik berýär ...

  01 Iýul, 2022
 • Tebigy mermer bilen emeli mermeriň arasynda näme tapawut bar?

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly mermer gowy derejeli önümdir. Şonuň üçin köp maşgala bezeginde mermer ulanýar, mermerde tebigy mermer we ýalňyş mermer bar. Olar gaty ýygydyr.Emeli mermer bolsun ýa-da natu bolsun ...

  29 Dekabr, 2020
 • Mermerden ýasalan önümleriň artykmaçlyklary.

  Owadan görnüşi we ajaýyp aýratynlyklary sebäpli köp adam mermerden ýasalan önümleri ulanmagy saýlaýar.Birinjiden, ýokary gatylyk. Deformasiýa aňsat däl. Tebigy mermer emele gelmek üçin köp ýyl geçmeli ...

  15 Dekabr, 2020
 • Durmuşda mermer

  Kosmos materiallaryndan peýdalanmak yzygiderli täze çykýar we dürli gurluşyk materiallary kem-kemden gözýetimimize girdi.Mermeriň özüne çekijiligi gadymy döwürlerden bäri azalmandyr.Mermer o ...

  09 Dekabr, 2020
r1 备份

Soragyňyz barmy?

Bu ýerde biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, ýakyn wagtda kimdir biri size gaýdyp geler!