Habarlar

Blog

 • Amazon Green, estetika döredijiligiň bir görnüşidir

  Amazon Green, estetika döredijiligiň bir görnüşidir

  Braziliýada öndürilen Amazon ýaşyl, üstki reňki ýaşyl, çal, ak we goňur biri-birine bagly, tropiki ýagyş tokaýyna meňzeş reňk we gurluşy.Tropiki Amazonyň ýagyş möwsümine meňzeýär we janlylykdan doly.Kosmos bezegi üçin ulanylanda, adamlara höwes we ...
  Koprak oka
 • Greenaşyl janlylygy, tebigaty we umydy özünde jemleýär

  Greenaşyl janlylygy, tebigaty we umydy özünde jemleýär

  Greenaşyl janlylygy, tebigaty we umydy özünde jemleýär.Öýüňizi iň ajaýyp häsiýet bilen üpjün edýär we size iň amatly we ýakymly lezzet berýär ...
  Koprak oka
 • Tebigy mermer bilen emeli mermeriň arasynda näme tapawut bar?

  Tebigy mermer bilen emeli mermeriň arasynda näme tapawut bar?

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly mermer gowy derejeli önümdir. Şonuň üçin köp maşgala bezeginde mermer ulanýar, mermerde tebigy mermer we ýalňyş mermer bar. Olar gaty ýygydyr.Emeli mermer bolsun ýa-da tebigy mermer bolsun, öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Giriş Emeli mermer i ...
  Koprak oka
 • Mermerden ýasalan önümleriň artykmaçlyklary.

  Mermerden ýasalan önümleriň artykmaçlyklary.

  Owadan görnüşi we ajaýyp aýratynlyklary sebäpli köp adam mermerden ýasalan önümleri ulanmagy saýlaýar.Birinjiden, gaty gatylyk. Deformasiýa aňsat däl. Tebigy mermer tebigy emele gelmek üçin köp ýyl geçmeli. Şonuň üçin gurluşynda tebigy taýdan birmeňzeş.Çyzykly giňelme ...
  Koprak oka
 • Durmuşda mermer

  Durmuşda mermer

  Kosmos materiallaryndan peýdalanmak yzygiderli täze çykýar we dürli gurluşyk materiallary kem-kemden gözýetimimize girdi.Mermeriň özüne çekijiligi gadymy döwürlerden bäri azalmandyr.Asylly atmosfera mermer, tebigatyň emele gelen çeper eserleri ýaly, garyşyp bilýär ...
  Koprak oka
 • “Xiamen Morningstar Stone Co., LTD”

  “Xiamen Morningstar Stone Co., LTD”

  “Xiamen Morningstar Stone Co., LTD” 2017-nji ýylyň 23-nji noýabrynda esaslandyryldy we ajaýyp ada şäheri bolan Sýamen şäherinde hasaba alyndy, esasan her dürli döwrebap mermer, granit, ýörite görnüşli sütünler we ş.m. bilen meşgullanýar we köp müşderiniň gowy teswirlerini aldy. .
  Koprak oka