• Banner

Kofe içilýan stol

TORAS kofe stollary

Mermer kofe stollary “içerde” we moda önümlerinden biridir.Olar häzirki zaman içerki giňişliginiň köpüsine laýyk gelýär.Hakyky tebigy reňkler we özboluşly nagyş we öwüşgin her bir stoly gözellikde çalşyp bolmaýar we her giňişlikde henizem gözüňi özüne çekiji we uzak wagtlap dowam etdirýär.Kofe stollary adamlaryň ýygnanýan, jemlenýän we boş wagtlaryny geçirýän ýeri.Bu işiň merkezi hökmünde mermerden ýokary kofe stoly, şübhesiz nepislik we ajaýyplyk goşýar.

ýaşaýyş ady
kofe
kofe2

Dizaýn düşünjesi

Stol aýaklaryny döretmek üçin fasadda açyk sütün şekili;Meşhur Greenaşyl mermer-Buz Jade Mermeriniň bu mermer kofe stoly, oturan islendik giňişliginde energiýa we janlylygyň titremesini döredýän Buz Jadeň batyrgaý we ajaýyp nagşy sebäpli haýran galdyryjy täsir galdyrýar. Ösen önümler inçe mermer almaga mümkinçilik berýär. “Ice Jade” mermeriniň gözelligini saklaýan we şol bir wagtyň özünde daşyň agyrlygyny peseldýän gatlaklar.Mermer ýüzüň arasyndaky Honyecomb ýadrosy uly durnuklylyk we güýç bilen stoly goldaýar.Thehli damarlar we nagyşlar kofe stolunyň birligini döretmek üçin üznüksiz we gabat gelýär.Ulanylan ýelimleriň hemmesi ekologiýa taýdan arassa.
Hormatly müşderimiziň haýyşy boýunça gaty kofe stoly hem bar.

Ölçegler

Uzynlygy: 88 sm
Giňligi: 88 sm
Boýy: 35 sm

Bejeriş görkezmesi

Stoly gury mata bilen arassalaň;
Stoly arassalamak üçin bitarap ýuwujy serişde ýa-da abradantsyz sabyn bilen ýumşak çyg mata ulanyň;
Sabyn suwuklygy ýa-da inçe çäge kagyzy bilen çygly gubkany ulanyp, adaty tegmilleri arassalamak.