Önümler

 • 3D oýulan daş-diwar we sungat

  3D oýulan daş-diwar we sungat

  Daş oýmak, gödek tebigy mermerleri bezeg we çeper nagyş ýa-da şekil bilen arassalamak we kesgitlemek prosesi.Poslamaýan polatdan ýasalan 3D bölekler ýa-da keramika, aýna, plastmassa we ş.m. ýasalan beýleki 3D bölekler bilen deňeşdirilende, tebigy daş oýulan önümler ajaýyp we nusgawy täsirleri bilen bahalandyrylýar.Ençeme ýyllap CNC tehnologiýasynyň gazananlaryny birleşdirýän el hünäri tehnikalarynyň toplanmagy bilen, daş oýma önümleri häzirki zaman özüne çekijiligini we iň gadymy glamurasyny açýar.

  köpräk oka
 • Mermer suw uçary

  Mermer suw uçary

  Mermer örtügi mermer önümleriniň gözelligini giňeltdi.Mermerden ýasalan önümiň ajaýyp bölegini ýasamak üçin ilki bilen ýokary hilli dizaýn we dükan çyzmak topary gerek, bu başlangyç, ýöne möhüm ädim.Öwredilen we tejribeli toparymyz diňe bir müşderiden maglumatlary import etmän, eýsem dizaýn ukybyna hem eýe bolýandygymyzy üpjün edýär we şol bir wagtyň özünde reňkleriň iň gowy kombinasiýasyny almak üçin dizaýna esaslanan surat hödürleýär we garaşylýan zatlary üpjün etmek üçin dükan çyzgyny çuňlaşdyrýar we gowy işlenip taýýarlanan önüm.Ikinji möhüm nokat, CNC suw-uçar enjamy.Qualityokary hilli we gowy saklanylýan maşyn, inçe we tekiz önüm üçin gaty ýadro şübhesiz.Üçünjiden, CNC suw uçary üçin işleýän operatorymyz diňe bir maşynlary dolandyrmak bilen çäklenmän, daş görnüşleriniň dürli aýratynlyklaryny hem gowy bilýär.Bu jogapkär operatorlar, özlerine tabşyrylan işe gaty gowy düşünmek we düşünmek bilen ajaýyp önüm üçin esasy adamlardyr.Mermer örtük üçin, daş sanlary saýlamak üçin, her milimetr ahyrky netijäni hasaplaýar.

  köpräk oka
 • Mermer Mozaika

  Mermer Mozaika

  Mermer mozaikasyny müň ýyl mundan ozal adamyň bezeg taryhynda yzarlap bolýar.Onuň işi adam hyýalynyň giňelmegidir.Gyz ýaly janly bolup biler;Eartheriň ýaşy ýaly nusgawy bolup biler;we Da Winçiniň suraty ýaly näzik bolup biler.Öňki döwürden häzirki döwre çenli ýöräp, adamzat medeniýetiniň we ruhunyň mirasyndan geçýär we häzirki wagtda dizaýnerler we ahyrky ulanyjylar tarapyndan iň halanýan önümleriň biri.

  köpräk oka
 • Mermer mebel-stol we sungat

  Mermer mebel-stol we sungat

  Daş oýmak, gödek tebigy mermerleri bezeg we çeper görnüşe görä kesgitlemek we kesgitlemek prosesi.Döwrebap poslamaýan polatdan ýasalan 3D bölekler ýa-da keramika, aýna, plastmassa we ş.m. ýasalan beýleki 3D bölekler bilen deňeşdirilende, tebigy daş oýma önümleri ajaýyp we nusgawy täsirleri bilen bahalandyrylýar.Tehnologiýanyň ösüşini birleşdirýän müň ýyllyk el hünäri tehnikasynyň toplanmagy bilen, daş oýma önümleri häzirki zaman özüne çekijiligini we iň gadymy glamurasyny açýar.

  köpräk oka
 • Sütün we poçta

  Sütün we poçta

  köpräk oka