• Banner

Önümçilik

Çig mal saýlamak:
Bu ädim indiki ädimler üçin möhümdir.Daş kub bloklar we plitalar gaýtadan işlemäge taýyn çig mal.Materiallaryň saýlanylmagy, material gahrymanlary we ulanylyşy barada yzygiderli bilimleri we islendik täze materialy öwrenmek üçin taýyn aňy talap eder.Çig malyň jikme-jik gözden geçirilmegi şulary öz içine alýar: ölçeg ýazgylary we daşky görnüşi barlamak.Diňe saýlama prosesi dogry ýerine ýetirilýär, soňky önüm estetiki we amaly bahasyny açyp biler.Satyn alyş toparymyz, diňe ýokary hilli önüm öndürmek medeniýetine eýerip, ýokary hilli material tapmaga we satyn almaga ökde.

çig mal
çyzgy

 

Dükan çyzuw / dizaýn jikme-jiklikleri:
Zerur önümçilik bilimleri bilen dürli görnüşli çyzgy programma üpjünçiligini ulanyp bilýän ökde topar bizi beýleki bäsdeşlerden tapawutlandyrýar.Islendik täze dizaýn we ideýa üçin has amatly çözgütleri hödürlemäge hemişe taýýar.

 

CNC oýma:
Daş pudagynda mehanizasiýa köp wagt geçmedi.Emma bu pudagy ep-esli derejede ösdürdi.Esasanam CNC maşynlary, has köp döredijilik goşundylaryna we tebigy daşlar üçin dizaýna mümkinçilik berýär.CNC maşynlary bilen daş oýmak prosesi has takyk we täsirli.

cnc oýmak
suw uçary

 

CNC suw uçaryny kesmek:
Suw reaktiw kesiji maşyn daş önümlerini ep-esli baýlaşdyrdy.Egrilik kesmek, ýokary netijeliligi we takyk kesilmegi bilen has aňsat gazanyldy.Adaty ýa-da batyrgaý dizaýn bilen has köp içerki önümlere ýetip bolýar we Mohyň gatylygy bilen has täze materiallar, ýöne daş reňk önümlerine ajaýyp reňk we stil girizilýär.

 

El işi:
El işi we tehnika biri-biriniň üstüni ýetirýär.Maşynlar arassa çyzyklary we geometrik gözelligi döredýär, el hünäri käbir tertipsiz görnüşde we daş ýüzünde has çuňlaşyp biler.Dizaýnyň köpüsini maşynlar ýerine ýetirip bilse-de, önümiň has nepisligi we nepisligi üçin el hünäri ädimi aýrylmazdyr.Käbir çeper dizaýn we önüm üçin el hünäri henizem maslahat berilýär.

el hünäri
mozaika

 

Mozaika:
Mozaika önümleriniň öndürilişi deňeşdirilende has ussatdyr.Işçileriň dürli reňk kölegelerinde we dokumalarynda daş bölejikleri sebetleri bolan öz iş stollary bar.Bu işçiler ýokary hilli mozaika önüminiň açarydyr.Gadyr bilmek ukyby bolan senetçilerimize diňe bir reňk öwüşginlerini tapawutlandyrmak we deňeşdirmek duýgusy bilen däl-de, eýsem daş gurluşyna düşünmek üçinem ýokary baha berýäris.CNC maşynlarynyň ulanylmagy mozaika maşgalasynda önüm görnüşlerini hem giňeltdi.Has köp ýüzler girizilýär, has köp egrilik çyzyklar we şekiller geometriýa nagyş maşgalasyna goşuldy.

 

Sütünler:
Sütün önümleri üçin hünärmen hyzmatdaş öndürijimiz bar, olar bilen Korol köşkleri üçin örän ýokary derejeli taslamalar bilen üpjün etdik.Jikme-jiklikler boýunça iň ýokary ussatlyk, iň tapawutly söwda belligimiz boldy.

sütün
gury gatlak

Gury:
Finishedhli taýýar önümler, iň ýönekeý kesilen panellerden CNC oýulyp ýasalan nagyşlara we suw reaktiw nagyşlaryna çenli önümçilik zawodlaryndan çykmazdan ozal ýygnamaly.Bu amal adatça gury gatlak diýilýär.Dogry gury ýer polda ýumşak ýassyk süýümli mata we gowy yşyklandyryş ýagdaýy bilen açyk we boş ýerde ýerine ýetirilýär.Işçilerimiz, barlap görmäge ukyply dükan çyzgylaryna laýyklykda pol önümlerini pollara ýerleşdirerler: 1) reňk sebit ýa-da giňişlik boýunça yzygiderli bolsa;2) bir sebit üçin ulanylýan mermer şol bir stilde, damarlary bolan daş üçin bolsa, bu damar ugrunyň bellik edilendigini ýa-da üznüksizdigini barlamaga kömek eder;3) düzedilmeli ýa-da çalşyljak bölek-bölek bölekler bar bolsa;4) kemçilikli bölekler bar bolsa: deşikler, uly gara tegmiller, çalşylmaly sary reňkli doldurgyçlar.Allhli paneller barlanylandan we bellik edilenden soň.Gaplamak prosedurasyna başlarys.

 

Gaplamak:
Specialöriteleşdirilen gaplama bölümi bar.Zawodymyzda yzygiderli agaç we faner tagtasy bilen, önümleriň her görnüşi üçin adaty ýa-da adaty däl gaplamalary düzüp bilýäris.Hünärmenler her önüm üçin aýratyn gaplamalary göz öňünde tutýarlar: her gaplamanyň çäkli agramy;skide garşy, çaknyşmaga garşy we şok geçirmeýän, suw geçirmeýän bolmak.Ygtybarly we hünärli gaplamak, taýýar önümiň müşderilere ygtybarly gowşurylmagy üçin kepillikdir.

gaplamak