• Banner

Hyzmat

Morningstar tarapyndan berilýän hyzmat

 • maslahat bermek

  Mugt maslahat:

  Haýsy daş bilen gyzyklanýan bolsaňyz, has giňişleýin maglumat soraň.Daş häsiýetini goşmak bilen size maglumat bereris;fiziki statistika;göni suratlar we amaly sahnalar.Şeýle hem daş ýasamak üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.Dünýäniň dürli taslamalary üçin köp ýyllyk ýasama tejribelerimiz bilen jogap bermäge taýýar.

 • gaplamak

  Mugt nusga almak:

  Mugt nusgalar üçin biziň bilen habarlaşyň, belli taslamalar üçin berlen maglumatlara görä size nusgalar bereris.Karýer bilen gönüden-göni işleýän daşlarymyza islegiňiz boýunça mugt nusgalar hem berler.Kar daşlary üçin şu ýere basyň.Taýýar taslamalar üçin masgaralaýyş işleriňiz bar bolsa, hil görkezişi üçin işlemek üçin dogry kompaniýa bilen.

 • nyrh

  Mugt bahalar:

  Soraglaryňyza görä täjirçilik taslamalarynyň, myhmanhanalaryň, kwartiralaryň ýa-da hususy obalaryň, köşkleriň ýa-da ýeke-täk kabul ediş hasaplaýjy enjamlarynyň, spiral basgançaklaryň we ş.m. doly bahalar üpjün ediler.Bahalar üçin häzir biziň bilen habarlaşyň.Söwda bilen kömek etmek üçin öz hünärlerimizi hödürleýäris.

 • hili

  Hil barlagy:

  Her bir işiň ahyrky netijesini üpjün etmek üçin hemişe möhüm ädim hökmünde nygtalýan çig malyň çalt saýlanylmagyndan başlap, ähli ýasama prosesine gözegçilik edýän hünärmen QC toparymyz bar;ähli jikme-jiklikleriň kämil we arassa bolmagyny üpjün etmek üçin daşyň her görnüşi üçin gowy öwrenilen we meýilleşdirilen ýasama prosesine.
 • sanpling

  Professional gaplama:

  Her bir aýratyn iş üçin gaplama çözgüdi hödürlenýär, gapyň her ýüzüne kontrplak panelleri bilen has galyň agaç sandyk bilen gaplamakda sahy bolduk;Gymmat bahaly daş üstleri üçin berkidilen film hem üpjün edilýär.Gowy gaplanan daş önümleri, gaplamanyň pesligi sebäpli ýüze çykan döwükler sebäpli öňki edilen tagallalaryň biderek bolmazlygyny üpjün etmek üçin iň soňky ädimdir.
 • hyzmaty

  Satuwdan soň hyzmat:

  Fabricasama önümleriň, gaplamalaryň we iberişleriň gutarmagy Morningstar hyzmatynyň gutarmagyny aňlatmaýar.Müşderilerimiziň kanagatlanmagyna ähmiýet berýäris.Satuwdan soň islendik soraglar üçin satuwlarymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.24 sagadyň dowamynda jogap bererdik.

Morningstar tarapyndan berilýän hyzmat:

Morningstar tarapyndan berilýän hyzmat: