Tebigy mermer bilen emeli mermeriň arasynda näme tapawut bar?

Tebigy mermer bilen emeli mermeriň arasynda näme tapawut bar?

Hemmämiziň bilşimiz ýaly mermer gowy derejeli önümdir. Şonuň üçin köp maşgala bezeginde mermer ulanýar, mermerde tebigy mermer we ýalňyş mermer bar. Olar gaty ýygydyr.Emeli mermer bolsun ýa-da tebigy mermer bolsun, öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.

古堡 灰

Giriş

Emeli mermer tebigy mermerden ýa-da granitden ýasalan makadamy, sement, gesso we doýmadyk poliester rezin bilen ýelmeşip, garyşdyrmak, üwemek we ýuwmak arkaly emele gelýär.

Tebigy mermer, gabykdaky ýokary temperaturanyň we ýokary basyşyň täsiri netijesinde emele gelen metamorfik gaýadyr. Esasan kalsit, hek daşy, serpentin we dolomitden durýar.

桃李 春风 ()) 鱼肚)))

Tebigy mermeriň we emeli mermeriň artykmaçlyklary we kemçilikleri.

Tebigy mermeriň artykmaçlygy bezeg nagşy tebigatydyr, ýalpyldadylandan soň gowy duýuň we gatylygy güýçli.Skaglioladan has köp eşiklere garşy durmak isleýärsiňiz, reňklemekden gorkmaň. Tebigy mermeriň ýetmezçiligi, üznüksiz bolup bilmez we bölünen ýerdäki däneler doly deňleşip bilmez.Tebigy mermer döwük we bejermek kyn.

Emeli mermeriň artykmaçlygy dürli reňklerdir. Mermeriň baglanyşygy aýdyň däl, şonuň üçin güýçli bütewilik bar. Tebigy mermerden has çeýe. Emeli mermer himiki sintez materialy, gatylygy az, çyzylmagy we tegmili .


Iş wagty: 29-2020-nji dekabry