Greenaşyl janlylygy, tebigaty we umydy özünde jemleýär

Greenaşyl janlylygy, tebigaty we umydy özünde jemleýär

Zümrüd Greenaşyl Kwars
Zümrüd Greenaşyl Kwars 2
Zümrüd Greenaşyl Kwars 3

Greenaşyl janlylygy, tebigaty we umydy özünde jemleýär.Öýüňizi iň ajaýyp häsiýet bilen üpjün edýär we size iň amatly we ýakymly lezzet berýär.Greenaşyl reňk bilen bezelen giňişlikde ýaşamak, edil owadan goşgy ýaly rahat we owadan bolýar ...

Zümrüd Greenaşyl Kwars 

Zümrüd Greenaşyl KwarsBraziliýadan gazylýar.Özboluşly şa häsiýetleri asyllylyk we gözellik bilen ajaýyp kwars materialyny berdi.Iň täze zümrüd ýaşyl reňk, ajaýyp çeşmäni içerde hemişelik gorap saklaýan ajaýyp.Zümrüd Greenaşyl ýa-da Botanika Greenaşyl Kwarsaşhana otaglary, hammam we beýany diwarlary üçin örän amatlydyr.Içki giňişligi energiýa we janlylyk bilen ýagtylandyrýar.

Amazonit kwars 1
Amazonit Kwars 2
Amazonit Kwars 3

Amazon Kwars 

Amazon KwarsBraziliýadan başga bir dünýä belli ýaşyl kwarsdyr.Amazon Kwarsbahasy üçin kaşaň däl, ýokary bezegli ýaşyl tebigaty we güýçli damarlary üçin.Bu adaty zümrüd ýa-da garamtyl ýaşyl däl-de, hyýalyňyzy giňeldip we sizi çekip biljek özüne çekiji reňk.

Verdi Alpi Mermer

Verdi Alpi Mermer

Verdi Alpi MermerAmazonite Green ýaly kaşaň, ýöne henizem tapawutly: Asyllylygyny doly derejede görkezdi.Bu giň, çuň we syrly ýaşyl ummana meňzeýär.Her biriVerdi Alpi plitasyýa-da blok, tebigatyň gaýtalanmajakdygyny görkezýän özboluşly gurluşyna eýe.

Ice Jade Green mermer /Sowuk EMERALDMermer

Ice Jade Green Mermertekiz we deň paýlanan üstü, aýratyn nagyşlary we fantaziýa ethere reňkleri bilen Hytaýda belli we gymmat bahaly tebigy jade daş.Dünýäniň dürli künjeklerinden dizaýnerler moda we ýokary hilli durmuş garaýşy bilen ýaňlanýan sada asyllylygy üçin gowy görýärler.

 

 

Ice Jade Green mermer 1

Iş wagty: Iýul-01-2022