Mermerden ýasalan önümleriň artykmaçlyklary.

Mermerden ýasalan önümleriň artykmaçlyklary.

Owadan görnüşi we ajaýyp aýratynlyklary sebäpli köp adam mermerden ýasalan önümleri ulanmagy saýlaýar.

Birinjiden, gaty gatylyk. Deformasiýa aňsat däl. Tebigy mermer tebigy emele gelmek üçin köp ýyl geçmeli. Şonuň üçin gurluşynda tebigy taýdan birmeňzeş.Çyzykly giňelme koeffisiýenti gaty az, içerki stres ýok diýen ýaly.Şonuň üçin onuň gatylygy gaty ýokary, prosesi ulanmakda deformasiýa bolmaz.台 面板 1-1

Ikinjiden, poslama we kislota çydamly.Tebigy mermer öz gurama gurluşy hatda, kislota esasy suwuklygyň eroziýasyna duçar bolmak aňsat däl. Haçan-da ulanmak jyns gatnaşyklaryny gowulaşdyrmak, ýokarlanmagyny ýönekeý we amatly saklamak üçin arkaýynlyga bagly bolmaz.

台 -6 1-6

Üçünjiden, ýokary aşaga garşylyk we ýokary temperatura garşylyk.Mermer materialyň gatylygy has ýokary we berkligi gaty gowy, şonuň üçin onuň könelmegine garşylyk has güýçlidir.Diňe bu däl, onuň ýokary temperatura garşylygy hem gaty gowy.Temperaturanyň üýtgemegi we deformasiýa bolmaz.Otag otagynyň temperaturasy asyl fiziki aýratynlyklaryny saklap biler. Şonuň üçin hyzmat möhleti has uzyn.

台 面板 1-3

Dördünjiden, durnukly fiziki aýratynlyklar.Tebigy mermeriň gurluşy çylşyrymly we hatda.Daşarky täsir eden ýagdaýynda-da ol çişmez, ýeriň takyklygy täsir etmez. Material fiziki taýdan durnukly bolany üçin, uzak wagtlap ulanylandan we poslama, antimagnit, izolýasiýa edilenden soň hiç hili deformasiýa kepillendirip bilmez.

台 -4 1-4

Bäşinji, magnitleşdirme ýok.Tebigy mermer material ulanylandan soň näçe wagt magnitli görünmese-de, rahat hereket edip biler we çyglylyga täsir etmez.

台 面板 1-5

 

Bu artykmaçlyklar sebäpli mermerden ýasalan gaplar has giňden ulanylýar we dizaýny hem dürli-dürli. Simpleönekeý mermer örtüklerinden başga-da, beýleki materiallar bilen birleşdirilip, özboluşly estetikadan çakyşýar.

台 面板 1-2


Iş wagty: 15-2020-nji dekabry