• Banner

Mermer mebel-stol we sungat

Mermer mebel-stol we sungat

tbpic1

Çig mal saýlamak

Bu ädim indiki ädimler üçin möhümdir.Daş kub bloklar we plitalar gaýtadan işlemäge taýyn çig mal.Materiallaryň saýlanylmagy, material gahrymanlary we ulanylyşy barada yzygiderli bilimleri we islendik täze materialy öwrenmek üçin taýyn aňy talap eder.Çig malyň jikme-jik gözden geçirilmegi şulary öz içine alýar: ölçeg ýazgylary we daşky görnüşi barlamak.Diňe saýlama prosesi dogry ýerine ýetirilýär, soňky önüm estetiki we amaly bahasyny açyp biler.Satyn alyş toparymyz, diňe ýokary hilli önüm öndürmek medeniýetine eýerip, ýokary hilli material tapmaga we satyn almaga ökde.▼

tbpic2

Dükan çyzuw / dizaýn jikme-jiklikleri

Zerur önümçilik bilimleri bilen dürli görnüşli çyzgy programma üpjünçiligini ulanyp bilýän ökde topar bizi beýleki bäsdeşlerden tapawutlandyrýar.Islendik täze dizaýn we ideýa üçin has amatly çözgütleri hödürlemäge hemişe taýýar.▼

tbpic3

El işi

El işi we tehnika biri-biriniň üstüni ýetirýär.Maşynlar arassa çyzyklary we geometrik gözelligi döredýär, el hünäri käbir tertipsiz görnüşde we daş ýüzünde has çuňlaşyp biler.Dizaýnyň köpüsini maşynlar ýerine ýetirip bilse-de, önümiň has nepisligi we nepisligi üçin el hünäri ädimi aýrylmazdyr.Käbir çeper dizaýn we önüm üçin el hünäri henizem maslahat berilýär.▼

tbpic4

Gaplamak

Specialöriteleşdirilen gaplama bölümi bar.Zawodymyzda yzygiderli agaç we faner tagtasy bilen, önümleriň her görnüşi üçin adaty ýa-da adaty däl gaplamalary düzüp bilýäris.Hünärmenler her önüm üçin aýratyn gaplamalary göz öňünde tutýarlar: her gaplamanyň çäkli agramy;skide garşy, çaknyşmaga garşy we şok geçirmeýän, suw geçirmeýän bolmak.Ygtybarly we hünärli gaplamak, taýýar önümiň müşderilere ygtybarly gowşurylmagy üçin kepillikdir.▼

5-nji surat