• Banner

Mermer suw uçary

inaly banner

Mermer suw uçary

Mermer örtügi mermer önümleriniň gözelligini giňeltdi.Mermerden ýasalan önümiň ajaýyp bölegini ýasamak üçin ilki bilen ýokary hilli dizaýn we dükan çyzmak topary gerek, bu başlangyç, ýöne möhüm ädim.Öwredilen we tejribeli toparymyz diňe bir müşderiden maglumatlary import etmän, eýsem dizaýn ukybyna hem eýe bolýandygymyzy üpjün edýär we şol bir wagtyň özünde reňkleriň iň gowy kombinasiýasyny almak üçin dizaýna esaslanan surat hödürleýär we garaşylýan zatlary üpjün etmek üçin dükan çyzgyny çuňlaşdyrýar we gowy işlenip taýýarlanan önüm.Ikinji möhüm nokat, CNC suw-uçar enjamy.Qualityokary hilli we gowy saklanylýan maşyn, inçe we tekiz önüm üçin gaty ýadro şübhesiz.Üçünjiden, CNC suw uçary üçin işleýän operatorymyz diňe bir maşynlary dolandyrmak bilen çäklenmän, daş görnüşleriniň dürli aýratynlyklaryny hem gowy bilýär.Bu jogapkär operatorlar, özlerine tabşyrylan işe gaty gowy düşünmek we düşünmek bilen ajaýyp önüm üçin esasy adamlardyr.Mermer örtük üçin, daş sanlary saýlamak üçin, her milimetr ahyrky netijäni hasaplaýar.

Kass 'Inlay-1

inlay2

Kass 'Inlay-2

inlay1

Kass 'Inlay-3